แคมเปญ ผู้บริโภคที่รัก เปิดผลประเมินนโยบายสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการของผู้บริโภค ของ 8 ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในประเทศไทย ประจำปี 2563 พบว่า แม็คโคร , ท็อปส์ และ ซีพีเฟรชมาร์ท ได้คะแนนสูงที่สุด

ผลสำรวจ “ผู้บริโภคที่รัก” ชี้ แม็คโคร ท็อปส์ ซีพีเฟรชมาร์ท
รับผิดชอบต่อสังคม

3 ซูเปอร์มาร์เก็ตไทย คว้าตำแหน่ง รับผิดชอบสังคมสูงสุด

 

 แม้ว่าที่ผ่านมาซูเปอร์มาร์เก็ตไทย จะพัฒนานโยบายสาธารณะในด้านนี้ แต่ในหลายด้าน ยังต้องปรับปรุง โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลไกการรับเรื่องร้องเรียน การเยียวยาผู้บริโภค การพัฒนามาตรการควบคุมให้คู่ค้ามีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทานการผลิตสินค้า

ผลประเมิน 8 ซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยในมิติ “นโยบายสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการของผู้บริโภค” ประจำปี 2563 พบค่าเฉลี่ยทุกมิติน้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนรวม เผยซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้คะแนนมากสุด 3 อันดับแรกคือ แมคโคร ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต และซีพีเฟรชมาร์ท เสนอแก้จุดบอดเรื่องกลไกร้องเรียน และให้เอกชนประกาศนโยบายผ่านสาธารณะและบังคับใช้อย่างจริงจัง
3 ซูเปอร์มาร์เก็ตไทย คว้าตำแหน่ง รับผิดชอบสังคมสูงสุด

จากการประเมินพบว่า ที่ผ่านมามีซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งที่มีการประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในด้านดังกล่าวสู่สาธารณะ แต่ในภาพรวมถือว่ายังคงต้องมีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยมิติที่จะต้องเร่งปรับปรุงประกอบด้วย

  • การพัฒนานโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกลไกการร้องเรียน และการเยียวยาผู้บริโภค ที่จะต้องครอบคลุมแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน รูปแบบ กรอบระยะเวลาในการจัดการข้อร้องเรียนและการชดเชย
  • การเปิดเผยข้อมูลแหล่งที่มา และกระบวนการในการคัดกรองสินค้า
  • การพัฒนากลไกการติดตาม และตรวจสอบย้อนกลับสินค้าโดยเฉพาะในสินค้าประเภทผัก และผลไม้ รวมไปถึงอาหารทะเล
  • มาตรการในการดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้ผลิต ที่ไม่มีกระบวนการการผลิตอาหารที่ปลอดภัย
  • ส่งเสริมการใช้นโยบาย และแนวปฏิบัติตามแนวทางการจัดหาสินค้าที่ยั่งยืน

3 ซูเปอร์มาร์เก็ตไทย คว้าตำแหน่ง รับผิดชอบสังคมสูงสุด

จากการประเมินในข้างต้นจะเห็นได้ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตไทยมีการพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดต่อสวัสดิการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ องค์กรภาคีเครือข่ายและองค์การอ็อกแฟม ประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต่อไปคะแนนการประเมินในมิติทั้ง 2 ด้านจะเพิ่มสูงขึ้น

 

3 ซูเปอร์มาร์เก็ตไทย คว้าตำแหน่ง รับผิดชอบสังคมสูงสุด

 

นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) กล่าวว่า ภายใต้ห่วงโซ่ของธุรกิจอาหารที่มีซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นตัวแปรสำคัญ และซูเปอร์มาร์เก็ตควรพัฒนาหลักจริยธรรม และมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการ ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้แน่ใจสินค้าที่มาจากผู้ผลิตเป็นสินค้า ที่มีกระบวนการผลิตอย่างมีจริยธรรม และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค จากการประเมินมิติความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับคู่ค้า จะพบว่า 6 ตัวชี้วัดที่ไม่มีซูเปอร์มาร์เก็ตใดได้คะแนนเลย คือ การใช้ยาและสารเคมี ความยั่งยืนของระบบนิเวศต้นน้ำ ที่สุดแล้ว ผู้บริโภค คือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของผู้ประกอบการไม่ว่าทั้งทางตรง และทางอ้อม

3 ซูเปอร์มาร์เก็ตไทย คว้าตำแหน่ง รับผิดชอบสังคมสูงสุด

 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.com
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

อ่านต่อบทความอื่น ๆ

Hello, World

Everything you want to know