หลังจากเป็นปัญหาคาราคาซังมาอย่างยาวนาน สำหรับกฎเรียบการไว้ ทรงผมนักเรียน จนนำไปสู่การเรียกร้องให้การปฏิรูปกฎระเบียบในข้อนี้ เพราะต่างก็เชื่อว่าเด็กนักเรียนจะมีความรู้ความสามารถได้ไม่ได้วัดกันที่ทรงผม

ล่าสุดเรื่องดังกล่าวก็ได้ความกระจ่างแล้ว เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ได้อนุญาตให้ นักเรียนจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ แต่ก็ต้องขึ้นของระเบียบของโรงเรียนซึ่งระเบียบ ทรงผมนักเรียน ของโรงเรียนต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากคณะกรรมการสถานศึกษาด้วย ส่วนนักเรียนละเมิดกฎห้ามลงโทษด้วยการการกล้อนผมเด็กเป็นอันขาด 

ซึ่งการแก้ระเบียบทรงผมดังกล่าวที่ประชุม ได้ให้เหตุผลว่าให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การมีส่วนร่วม รวมทั้งการป้องกันการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เพราะปัจจุบันสังคมไทยมีความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้คงเครื่องแบบนักเรียนอยู่ ยังไม่ได้ปรับแก้ตามข้อเรียกร้อง ที่ให้ยกเลิกการแต่งเครื่องแบบนักเรียน และเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี เปลี่ยนมาแต่งกายตามเพศสภาพ เนื่องจากเห็นว่าโรงเรียนบางแห่งยังไม่เข้าใจมากพอ

แต่ทั้งนี้ในกรณีมีเหตุจำเห็นหรือมีเหตุพิเศษ ให้สถานศึกษาพิจารณายกเว้น หรือผ่อนผันการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนได้ตามความเหมาะสม และหากจะออกระเบียบใดเพิ่มเติม ให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครองก่อนเช่นกัน

แม้เรื่องเครื่องแบบนักเรียนยังไม่ถูกยกเลิก แต่ ติดหู คิดว่าการแก้ระเบียบเรื่องทรงผมนักเรียนในครั้งนี้ก็ถือจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการศึกษาของไทยไปแล้วอีกขั้น หากแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้น เชื่อได้ว่าข้อเรียกร้องอื่น ๆ คงได้รับการแก้ไขเช่นกัน เอาเป็นว่า เมื่อได้ในสิ่งที่ต้องการแล้ว ก็ทำให้ดูเรียบร้อยดูสมวัยด้วยนะเด็ก ๆ

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

 

Hello, World

Everything you want to know