กองทัพ กำหนดการตรวจเลือกทหารกองประจำการใหม่ หรือ เกณฑ์ทหาร 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าการตรวจเลือกฯ จะแล้วเสร็จ แต่ไม่เกินวันที่ 20 เม.ย. 2564 เว้นวันที่ 6 เม.ย. 2564 วันจักรี และวันที่ 12-15 เม.ย. 64 วันสงกรานต์ โดยกำหนดให้ทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือกฯ วันละไม่เกิน 500 คน

กองทัพ

กองทัพ สนับสนุนการเป็น ‘ทหาร’

แต่ละปีกองทัพต้องการทหารกองประจำการ 90,000-100,000 นาย จากการสมัครและเข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์อายุ จัดสรรให้กองบัญชาการกองทัพไทย และ 3 เหล่าทัพ ในจำนวนนี้กองทัพบกจะมีทหารเกณฑ์ในสังกัดมากที่สุดกว่า 70,000 นาย รองรับภารกิจด้านความมั่นคง รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดน และช่วยเหลือประชาชน

กำหนดให้ใช้สถานที่การตรวจเลือกฯ ภายในหน่วยทหารเป็นความเร่งด่วนลำดับแรก กรณีไม่มีหน่วยทหารในพื้นที่ ให้พิจารณาใช้สถานที่ที่เหมาะสม มีลักษณะ โปร่ง โล่ง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก ห้ามใช้สถานที่ที่เป็นห้องปรับอากาศ อีกทั้งกำหนดให้มีมาตรการควบคุม คัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรัสฯ อย่างเคร่งครัด

สำหรับสถิติทหารกองเกินย้อนหลัง 5 ปี มีดังนี้
– 2563 : 97,324 นาย
– 2562 : 101,824 นาย
– 2561 : 104,734 นาย
– 2560 : 103,097 นาย
– 2559 : 101,307 นาย

อย่างไรก็ตาม กระทรวงกลาโหม จะได้ประสานไปยังกระทรวงมทหาดไทย เพื่อออกประกาศแจ้งให้ทหารกองเกินแก้ไขหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ในกรณีที่เขตหรืออำเภอ ได้กำหนดเปลี่ยนวันหรือสถานที่ตรวจเลือกฯ และแจ้งสละสิทธิ์ ในการยกเว้นหรือผ่อนผันการตรวจเลือกฯ รวมถึง ประสานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่ชุดคัดกรองคณะกรรมการตรวจเลือกฯ เจ้าหน้าที่ ทหารกองเกิน รวมทั้งบุคคลต่าง ๆ พร้อมกับเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรอง

กองทัพ

ที่มา – mono29, bangkokbiznews


อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

Hello, World

Everything you want to know