วันที่ 20  ธันวาคม 2563 เป็นวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น อย่างการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ เลือกตั้งอบจ. ขึ้นทั่วประเทศทั้ง 76  จังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้มีการจัดเลือกตั้งดังกล่าว

หลังจากพบว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั่วประเทศแล้วในเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา แต่ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง

โดยในการเลือกตั้ง นายกฯ และสมาชิก อบจ. ครั้งนี้ ทาง กกต. ได้เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามหน้าที่ทางกฎหมาย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. –  17.00 น. เพื่อเป็นการป้องกันถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองถึง 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้งซึ่งสิทธิที่จะถูกระงับหากไม่ไปใช้สิทธิครั้งนี้ ได้แก่

  • สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. ไม่ได้
  • สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ไม่ได้
  • เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้
  • ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาไม่ได้
  • ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้
  • และดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้

อย่างไรก็ดีผู้ที่ไม่สามารถไป เลือกตั้งอบจ. ในวันเลือกตั้งได้ สามารถไปแจ้งเหตุต่อนายอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามที่ปรากฎในทะเบียนบ้าน ภายในช่วงเวลาระหว่าง 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือ 7 วันหลังวันเลือกตั้ง สำหรับแบบฟอร์มคำร้องไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดาว์นโหลดได้ที่เว็บไซต์ สนง.กกต. www.ect.go.th

จากนั้นทำเป็นหนังสือ ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน พร้อมแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ด้วยเหตุใด ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง

หรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยังนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตน มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หากทำตามขั้นตอนนี้จะไม่ทำให้ถูกตัดสิทธิ์แต่อย่างใด

สำหรับขั้นตอนการลงคะแนน เลือกตั้ง อบจ. นั้น จะเริ่มจากตรวจสอบรายชื่อและดูลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ปิดประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) แล้วลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ

จากนั้นจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบแรกบัตรเลือกตั้งนายก อบจ. ใบที่สองบัตรเลือก ส.อบจ. และให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือบนต้นขั้วบัตร เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย โดยบัตรเลือกตั้งนายก อบจ. เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน และบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคนเช่นกัน

หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้ง นำไปหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งนายก อบจ. และหีบบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. ด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่บริเวณที่เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อย่างเคร่งครัด

โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร ตรวจวัดอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสหรือมีไข้ เป็นหวัด หรือไอ ต้องใช้ช่องทางลงคะแนนในคูหาลงคะแนนพิเศษที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดเตรียมไว้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้งและก่อนออกจากที่เลือกตั้ง

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴
∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

Hello, World

Everything you want to know