วันนี้ (3 พ.ย. 63) สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) หรือ “สมเด็จธงชัย” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่องห้ามใช้วัดเป็นสถานที่ชุมนุมหรือสัมมนา หรือจัดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบ และความแตกแยกเกิดขึ้นในสังคม

โดยมีใจความระบุว่า ด้วยได้รับแจ้งจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามว่า อาจมีกลุ่มบุคคลมาขอใช้อาคาร และสถานที่ของวัด เป็นสถานที่ในการชุมนุม หรือสัมมนา หรือจัดกิจกรรม ที่อาจเข้าข่ายลักษณะเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมาย หรือกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ

ตลอดจนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งมีลักษณะขัดต่อประกาศ และมติมหาเถรสมาคม เกี่ยวกับข้อห้ามในการใช้สถานที่ของวัดอันผิดวัตถุประสงค์จากที่กำหนดเพื่อประโยชน์เฉพาะการทำสังฆกรรม กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การคณะสงฆ์

การสาธารณสงเคราะห์ และการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี กอปรกับมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 อาจขัดต่อมาตรการทางสาธารณสุข

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามแก่การปกครองคณะสงฆ์ จึงขอให้แจ้ง และกำชับวัดในเขตปกครองให้ปฏิบัติตามประกาศ และมติมหาเถรสมาคมโดยเคร่งครัด

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

อัปเดตทุกเรื่องฮิตติดกระแสคลิก tidhoo.co
และสามารถติดตามคอนเทนต์สนุก ๆ จากติดหูได้ทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
Facebook | Twitter | Youtube

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

Hello, World

Everything you want to know